”MSCC Träningsdag” för ”SSM-klasserna”

ANMÄLAN: www.mscc.se/anmalan

Då Svenskt Sportvagnsmeeting 2020 är inställt kommer MSCC genomföra en enkel träningsdag för SSM-klasserna på den tidigare ”SSM-lördagen” . Träningsdagen kommer givetvis att genomföras på Ring Knutstorp och i fasta träningspass enl. förbestämt tidsschema, Fyra körpass per grupp vilka tillsammans ger ca en timme bantid.

Då SPVM och RHK tillsammans har väldigt många klasser kommer vi att försöka dela in dessa i 2 SPVM-grupper samt 3 RHK-grupper. Målet är att få till så jämna grupper som möjligt men för maximerad körtid så få grupper som möjligt.

Begränsat deltagareantal, först till kvarn gäller. Maximalt ca 25 bilar i samma grupp.

COVID-19 – Vi följer gällande rekommendationer från berörda myndigheter gällande begränsning i spridning av smittan mm. Mer om förhållningsregler kring detta längre ner i detta dokument.

Föranmälan & betalning
Anmälan görs på MSCC’s hemsida enligt instruktion där. www.mscc.se

Endast förare och ett mindre mekanikerteam per ekipage tillåts. Endast i förväg anmälda personer släpps in på området av vakt. Arrangemanget är endast för deltagare från de olika SSM-klasserna. Endast fordon som uppfyller gällande reglemente för nämnda klasser är tillåtna att delta.

SBF-utfärdad förarlicens för aktuell klass krävs.

Startavgiften för träningsdagen är 1 600kr.
Anmälan och betalning ska vara MSCC tillhanda senast 2020-07-01. Inbetalning av anmälningsavgiften görs till Bankgiro 179-7612.

I mån av ledig plats kan efteranmälan på plats ske. Avgift för efteranmälan: 200kr. Betalning med Swish.

Avanmälan kan göras via e-post till Anders Edlund, återbetalning av anmälningsavgiften kommer att ske, men ev. administrationsavgift kan tas ut. I undantagsfall accepteras skriftlig anmälan till MSCC, c/o Anders Edlund, Östra Fasanvägen 5, 236 42 Höllviken – aeedlund@gmail.com – 0705–299049.

Anmälan på plats

Anmälan vid ankomst kommer att ske i ”Röda stugan” utanför de vaktförsedda grindarna till området och endast föranmälda personer kommer in på området.

Var beredd att visa körkort/giltig ID handling samt giltig förare licens.
Överlämna undertecknat dokument där du intygar att:

 • Du och eventuella mekaniker är fullt friska och inte har några sjukdomssymptom förknippade med COVID-19.
 • Förarmötesinformation genomläst och förstådd.
 • Intygande om skick/reglementsenlighet på tävlingsbil samt personlig utrustning.

Placering i depå            

För att förhindra smittspridning ska deltagarna placera sig i depån med ett säkerhetsavstånd på ca 2 meter mellan ekipagen.
Ekipage som anländer på fredagskvällen för övernattning till lördagen på området, parkerar lämpligen längs gräskanten mot skolan i övre depå då där vi ska försöka få möjlighet att ansluta till enfas 230V. Nedre depån har dålig fast kapacitet med eluttag.

Försök parkera ”på djupet”, d.v.s. ev. dragbil främst, släp och sedan tävlingsbilen. Parkera inte dragbil med släp ihopkopplat längs depåmur/staket.

Undvik att sprida era ekipage ”i sidled” annat än för säkerhetsavståndet till depågrannen.

Besiktning                      

Då arrangemanget är en träning/testdag så kommer ingen regelrätt besiktning av fordonen att ske. Stickprovskontroller kan ske under dagen. Upptäcks tydliga brister kan föraren hindras för att få köra mer.

Dokument bifogas där föraren garanterar att det fordon denne avser delta med under dagen, tillfullo uppfyller gällande krav för säkerhet och gällande reglemente. Tillika intygas att förarens personliga skyddsutrustning är hel och ren och enl. gällande reglemente.

Signerat dokument ska inlämnas till tävlingsledaren före man får beträda banan.

OBS, Max 95dB ljudnivå enl gällande praxis gäller, ljudmätning sker under dagen.

Tänk på att tömma ur eventuella lösa föremål från tävlingsbilen före start.

Bemanning/funktionärer       

 • Vakter vid grind sköter insläpp under dagen. Endast föranmälda släpps in.
 • Tävlingsledare Max Dymling samt biträdande TL kommer att finns på plats vid huvudpostering under träningsdagen. Tel: 0706-715118. Alt Jonas Engqvist tel 0737-740189.
 • Flaggning kommer att ske konventionellt på de flesta av banans posteringar. Titta noga på ditt utvarv vilka posteringar som är bemannade.
 • Bärgning. Funktionärer kommer att finnas behjälpliga för ev bärgning/sopning.
 • Ambulans, läkare samt rescuebil kommer att finnas på plats.
 • Vakt team kommer att hålla koll i depån så att hänsyn tas för att minimera smittspridning.
 • Frågor under dagen? Kontakta tävlingsledare enl. ovan.

Körning/genomförande

 • Tänk på att själv hålla koll på tidsschemat så du inte missar något körpass, var
  i ”lagom god tid” till linup före nästa körpass.
 • Linup inför nästa körpass sker längs gräskanten vid halkbanan i nedre depå ”som på SSM”. Fråga om du är osäker.
 • Efter avflaggning vid huvudpostering flaggas du in efter ”NGK-krönet” till depåinfarten vid tidtagningstornet om inget annat visas.
 • Visa hänsyn till dina medförare på banan! Bilar i samma körgrupp kan vara olika snabba på olika delar av banan. Blockera inte varandra och lämna rimligt avstånd. Den som kör om ska se till att detta sker säkert.
 • Ingen officiell tidtagning kommer att finnas.

Övrigt:

 • Den som känner sig krasslig ska stanna hemma och är inte välkommen.
 • Publik kommer INTE att släppas in på området.
 • Håll säkerhetsavstånd till andra personer på området på minst 2 meter.
 • Prata gärna med andra MEN respektera säkerhetsavstånd.
 • Restaurang Lucys på Ring Knutstorp kommer att ha öppet.
  Öppettider publiceras senare.
 • Tvätta händerna ofta och noga. Ta gärna med tvål och egen dunk med vatten.
 • Vid för lågt antal föranmälda deltagare äger MSCC rätt att ställa in arrangemanget och återbetala inbetalda startavgifter.
 • Vid lågt deltagareantal i specifik grupp äger MSCC rätten att flytta deltagare till annan grupp alt om detta ej är möjligt stryka gruppen helt.

Frågor om körningen besvaras av:

Fredrik Olsson, telefon: 0705-535091 alt Max Dymling : 0706-715118

Tekniska frågor om ekipage och personlig utrustning besvaras av Klubbmästerskapsgruppen, mail: kmorg@mscc.se

För ”sista minuten information”, gå in på www.mscc.se

Preliminärt tidsschema

Indelning i grupper enligt exempel nedan, troligen på beräknad varvtid. (preliminärt beroende på antalet anmälda, slutligt tidsschema presenteras någon dag före träningsdagen ):

Grupp 1:              SPVM 1
Grupp 2:              SPVM 2
Grupp 3:              RHK 1
Grupp 4:              RHK 2
Grupp 5:              RHK 3

7.00Anmälan/grindarna öppnar
8.30Funktionärsgenomgång
9.00 – 9.17SPVM 1 (T1) (17 min)
9.20 – 9.37SPVM 2 (T1)
9.40 – 9.57RHK 1 (T1)
10.00 – 10.17RHK 2 (T1)
10.20 – 10.37RHK 3 (T1)
10.40 – 10.57SPVM 1 (T2)
11.00 – 11.17SPVM 2 (T2)
11.20 – 11.37RHK 1 (T2)
11.40 – 11.57RHK 2 (T2)
12.00 – 12.40Lunchuppehåll 40 min
12:40 – 12.57RHK 3 (T2)
13.00 – 13.17SPVM 1 (T3)
13.20 – 13.37SPVM 2 (T3)
13.40 – 13.57RHK 1 (T3)
14.00 – 14.17RHK 2 (T3)
14.20 – 14.37RHK 3 (T3)
14.40 – 14.52SPVM 1 (T4) (12min)
14.55 – 15.07SPVM 2 (T4)
15.10 – 15.22RHK 1 (T4)
15.25 – 15.37RHK 2 (T4)
15.40 – 15.52RHK 3 (T4)

Till sist:

 • www.mscc.se samt eventuellt i mailutskick.
 • Dokument för förarmöte, intyg om bil och personlig utrustning samt att deltagarna är friska finns för nerladdning
Kommande Evenemang